Personvern

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter våre tjenester og om dine rettigheter.

Personopplysninger som innhentes og behandles
Vi innhenter personopplysninger for å tilby og forbedre vår tjeneste til deg. Ved bruke av våre tjenester kan vi be om personopplysninger for å ta kontakt eller identifisere deg. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, e-post adresse og bruksdata. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten.

Formålet med behandling av personopplysninger

Lagringstid
Dine personopplysninger blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 5 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning. Utenfor kundeforhold slettet personopplysninger etter databehandlingen er avsluttet.

Rettigheter
I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende oss en e-post.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon
etn@norengros.no
Erik Tanche Nilssen AS, Hagebyveien 26, 3734 Skien

Informasjonskapsler
Websiden benytter ikke informasjonskapsler på nettstedet for brukere som ikke logger seg inn.

Reseptkunder

Personvernerklæringen skal sikre at alle personopplysninger blir håndtert på en slik måte at de hindrer uvedkommende tilgang til folks legems- eller sykdomsforhold samt andre personlige forhold. Erklæringen gjelder for alle aktiviteter, muntlig og eller skriftlig, som inkluderer håndtering av sensitive personopplysninger med unntak av kun navn og kontaktopplysninger.

Alle medarbeidere hos Erik Tanche Nilssen AS har et medansvar for å sikre at personvern- reglene blir fulgt, og å være observant for mulige situasjoner der brudd på personvern- reglene kan forekomme.

Daglig leder er ansvarlig for at personvernopplysningene på reseptkunder blir fulgt.

Dataopplysninger
Erik Tanche Nilssen AS benytter datasystemet Ardis ifm. registrering av reseptordre. Ardis Resept benyttes for behandling av resepter på spesielt medisinsk utstyr og hjelpemidler.
Hvilke pasientdata som bruker har tilgang til bestemmes av Erik Tanche Nilssen AS sin avtale med Helfo - for begrenset antall reseptkoder som er tilgjengelige. Det er ingen tilgang til øvrige helseopplysninger, dvs helseopplysninger som ikke er nødvendig for å kunne registrere reseptordre.

Personopplysninger til tredjepart
Erik Tanche Nilssen AS utveksler ikke personopplysninger til tredjepart med mindre det er absolutt nødvendig for å få levert varene til deg som kunde (adresse o.l.), og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Kundeoppfølgningssystem
I vårt kundeoppfølgingssystem registreres ingen andre opplysninger enn de som er hensiktsmessig og nødvendige for håndtering av varebestilling og levering av ordre. Det er navn, adresse, telefon og epostadresse. Relevant produktinformasjon blir ikke sendt uten samtykke fra mottaker.

Tilgang til Ardis Resept er sikret på følgende nivåer:
Tilgang til Norengros IT-systemer herunder Ardis Resept administreres av Norengros IT. Tilgangen er sikret i det det kreves eksklusiv tilgang til Norengros grensesnitt mot Ardis, og at det kun er daglig leder hos Erik Tanche Nilssen AS som kan rekvirere slik tilgang for egne ansatte.

Dette betyr at vi har god kontroll på og kan navngi:

Det er et begrenset antall personer, primært autorisert helsepersonell som har tilgang til Ardis. De er underlagt taushetsplikt, og har signert taushetserklæring.

SAP ERP- system for ordreregistrering av reseptordre fra Ardis
I Norengros ordresystem, SAP ERP, registreres pasient med navn og leverings adresse med ordreintegrasjon mellom Ardis og SAP. Det blir ikke registrert opplysninger knyttet til diagnose eller sykdom, kun informasjon knyttet til varenummer/produkt, antall, fakturerings- og eventuell egen leveringsadresse.

Bestilling fra kunde

  1. Oppmøte i butikk i diskret kundebehandlersone.
  2. Epost, arkiveres i egen mappe med adgangskontroll.
  3. Telefonbestilling – direkte registrering i Ardis.

Ardis kunderegister blir lukket når kundebehandler ikke er tilstede. Når kundebehandler forlater arbeidsstasjonen er det ingen synlige dokumenter med personrelaterte opplysninger tilgjengelig.
Kommentar: Personnummer regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt (Kilde: Datatilsynet) med mindre de kan kobles til kjøp av resept varer.

Utlevering av resept varer til kunde
Utlevering i butikk:
Utlevering av reseptordre i butikk leveres i så nøytral forpakning som praktisk mulig. Pakkseddel med beskrivelse av navn på bruker og innhold i ordre plasseres inni kolli og eller brettes og festes utenpå kolli med baksiden ut, slik at navn og innhold ikke er synlig.

Utlevering av egne sjåfører
Ved utlevering av varer til bruker, signerer mottaker på kjøreliste. Kjørelisten arkiveres i låst arkiv, for evt. Helfo kontroll. Kjørelisten inneholder ikke informasjon om levert vare, kun antall kolli til navngitt varemottaker.

Ekstern transportør
Dersom vi benytter ekstern transportør for levering av reseptvarer utveksles informasjon som navn, mottaker adresse og antall kolli. I tillegg utveksles telefon og epostadresse når dette er nødvendig for å sikre at varer blir levert til riktig mottaker, og at nødvendig leveringsinformasjon blir sendt mottaker.

Eksterne transportører har signert databehandleravtale med oss. Databehandleravtalen sikrer at regelverket for håndtering av personopplysninger ivaretas mellom Erik Tanche Nilssen AS (som behandlingsansvarlig) og våre tjenesteleverandører (som databehandlere).

Opphør av kundeforhold
Når kundeforholdet opphører, slettes alle kundeopplysninger i vårt datasystem.

Arkivering
Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

Alle personopplysninger oppbevares i systemer som krever adgangskontroll og er tilgjengelig for Helfo kontroll ved behov.

Innsyn i registrerte opplysninger
Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg, jfr Helseregisterloven § 24 og Personopplysningsloven § 18. Dersom du ønsker innsyn kan vi kontaktes på følgende måter:

Brev:
Erik Tanche Nilssen AS, Postboks 2560 Kjørbekk, 3702 Skien

Telefon:
+47 35 90 40 00

Telefax:
+47 35 90 40 20

E-post:
etn@norengros.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 04. jan 2024.
Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer på et senere tidspunkt.

35 90 40 00
etn@norengros.no

Erik Tanche Nilssen AS driver engroshandel gjennom Norengros og grafisk produksjon gjennom ETN Grafisk.

Foretaksregisteret 819 075 832 MVA.